GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna

Absolwenci tego kierunku wyposażeni są w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną. Gospodarka przestrzenna to wielodziedzinowe studia oparte na znajomości wielu zakresów. Należą do nich:

 • statystyka;
 • metody analizy przestrzennej;
 • projektowanie geometryczne;
 • planowanie przestrzenne;
 • planowanie urbanistyczne;
 • gospodarowanie gruntami.
 • projektowanie krajobrazu;
 • geografia ekonomiczna;
 • gospodarka komunalna;
 • geodezja i kartografia;

Wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna uczą prawidłowej interpretacji informacji o procesach i zjawiskach: przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych (w tym kulturowych, politycznych i prawnych) z zakresu gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz stanu środowiska i jego zasobów.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIAW takcie zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

Studenci mają możliwość poznania zasad planowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast oraz regionów, jak też obszarów wiejskich.

Ponadto uczą się programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, a także rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki nieruchomościami czy też zarządzania środowiskiem, w tym formułowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa i norm (zawodowych, etycznych) oraz ich wykorzystania w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej.

Słuchacze tego kierunku potrafią zweryfikować przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) lub proponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych z zakresu gospodarki przestrzennej. Ponadto posiadają umiejętności planowania i samodzielnego przeprowadzania prac badawczych (analizy, pomiary i symulacje) oraz interpretacji i wnioskowania wyników.

Absolwenci potrafią również przygotować i przedstawić pisemne lub ustne wystąpienie dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem opinii teoretycznych, w tym także wyników własnych badań.

Absolwenci Gospodarki przestrzennej zatrudnienie mogą znaleźć:

 • w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją,
 • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
 • w biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • w przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,

w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here