UMOWA ZLECENIE JAKI PODATEK

Uniwersytet Warszawski, jako pierwsza uczelnia w Polsce, otworzył studia magisterskie na kierunku kryminologia. Kierunek ten zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością. Studia na kierunku Kryminologia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają dwa lata. Absolwent otrzymuje tytuł magistra kryminologii.

Program studiów kryminologicznych

Program obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia przestępczości i zjawisk dewiacyjnych: genezę zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary KRYMINOLOGIA STUDIA WARSZAWAprzestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się na zagadnieniach teoretycznych (teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości) oraz praktycznych (metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości). Wiele miejsca poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej. Atutem programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Poruszana jest problematyka praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, w tym sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W zakresie naukowo-badawczym kryminologii znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.

Dla kogo są te studia?


Uniwersytet Warszawski dedykuje kryminologię tym licencjatom, ale i magistrom, którzy chcą pracować w sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym, ale i działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.
To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.
Absolwent kierunku nabędzie wiedzę nt. zjawisk społecznych określanych jako kryminalne, związane z przestępczością. Poszerzy wiedzę o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służbach mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych aspektach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej.
Absolwent będzie potrafił zastosować poznane metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości.
Absolwent kryminologii posiądzie także umiejętności zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego.08

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here