LATA PRACY DO URLOPU

Do stażu urlopowego zalicza się lata faktycznie wykonywanej pracy oraz okresy nauki, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Od długości stażu zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika.

Według kodeksu pracy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

 • 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Staż urlopowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego wylicza się na podstawie tzw. stażu urlopowego, obejmującego lata:

 • zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy,
 • poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
 • nauki,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • odbytej czynnej służby wojskowej,
 • zawodowej służby wojskowej,
 • pełnienia służby w charakterze policjanta lub funkcjonariusza,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie współmałżonka,
 • przypadającego przed 1 stycznia 1983 r. okresu pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rodziców lub teściów, poprzedzającego objęcie tego gospodarstwa,
 • urlopu bezpłatnego, udzielonego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,
 • bezpłatnego urlopu szkoleniowego, udzielonego pracownikowi, który bez skierowania pracodawcy podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • urlopu bezpłatnego,
 • zatrudnienia u pracodawców zagranicznych,
 • wykonywania pracy nakładczej,
 • za które pracownik otrzymał odszkodowanie z tytułu skrócenia mu okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • za które pracownikowi przyznano wynagrodzenie w związku z orzeczeniem sądu przywracającym pracownika do pracy albo odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

Podstawą do wyliczenia stażu pracowniczego są przedłożone przez pracownika świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające okresy zaliczane do stażu pracy.

LATA PRACY DO URLOPUDo określenia wymiaru urlopu należy obliczyć staż ogólny pracownika, sumując wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracowniczego. Ogólny staż uzależniony jest przede wszystkim od lat pracy, ale mogą być też uwzględnione inne okresy, które na mocy odrębnych ustaw wliczane są do stażu pracownika.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Okres kształcenia

Na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ma wpływ także okres jego kształcenia w:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – nie więcej niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat,

przy czym wymienione okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Do stażu urlopowego wlicza się tylko ukończone okresy nauki, potwierdzone świadectwem (dyplomem) ukończenia. Nie ma znaczenia, w jakim systemie odbywała się nauka (dzienny, zaoczny, wieczorowy).07

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here