LOKATY BANKOWE PORÓWNANIE

Lokaty bankowe to gama różnego rodzaju produktów, niejednokrotnie znacznie różniących się pomiędzy sobą określonymi w umowie warunkami. Umiejętność doboru dopasowanego do własnych potrzeb produktu może stanowić o zysku lub zabezpieczeniu przed możliwością utraty zainwestowanych środków finansowych.

Rentowność (dochodowość) lokat bankowych

Celem zakładania lokaty bankowej jest uzyskanie satysfakcjonującego zysku kapitałowego. Lokaty bankowe określa się również mianem lokat terminowych. Wynika to z ustalenia sztywnego terminu zapadalności lokaty, z którym powinien liczyć się klient. Dla banków ten ustalony termin określa czas, w którym mogą dysponować pożyczonym kapitałem.

Oferowana przez banki rentowność lokat bankowych znacznie różni się pomiędzy poszczególnymi grupami produktów. Stąd najlepsza lokata jest produktem strukturyzowanym, łączącym zalety lokaty z zaletami funduszy inwestycyjnych, czyli minimalizującym ryzyko inwestycyjne.

Przy porównywaniu tradycyjnych ofert bankowych depozytów największe znaczenie ma LOKATY BANKOWE PORÓWNANIEoprocentowanie lokat bankowych. Nieco mniejsze natomiast ma wartość nominalna kapitału na lokacie. Istotnym czynnikiem przy porównaniu ofert bankowych jest częstotliwość kapitalizacji odsetek. Częstsza kapitalizacja powoduje wzrost rentowności lokaty, stąd też zapisy dotyczące tej kwestii zawarte w umowie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wybór dopasowanej lokaty to przede wszystkim konieczność przeprowadzenia analizy własnych możliwości finansowych, potrzeb wynikających z oczekiwanej wysokości zysku kapitałowego, oraz analizy porównawczej dostępnych produktów bankowych.

Rodzaje lokat bankowych

W zależności od parametrów i warunków umowy można skorzystać z różnych rodzajów lokat.

Lokata terminowa jest to typowa, zwykła lokata, jaką najczęściej banki oferują. Klient przekazuje swoje pieniądze do banku na określony czas. Po jego upływie otrzymuje zainwestowany kapitał wraz z naliczonymi odsetkami. Jest to zarazem jedna z najlepszych lokat, dająca największe zyski bez zbytniego ryzyka.

Lokata dynamiczna jest niżej oprocentowana od terminowej. Klient otrzymuje odsetki w zamian za trzymanie pieniędzy w banku, mając możliwość wypłaty pieniędzy w dowolnym czasie.

Lokata pieniężna polega na tym, że bank lokuje pieniądze klienta na specjalnie stworzonym do tego koncie. Pieniądze mogą być wypłacone po osiągnięciu pewnego zysku.

Lokata z dopłatą różni się od powyższych lokat tym, że można do niej, na określonych w warunkach umowy, dopłacać pewne sumy pieniędzy. Odsetki naliczane są na bieżąco od ulokowanej kwoty.

Lokata rentierska polega na tym, że zyski od wpłaconego kapitału wypłacane są co jakiś czas, a nie, jak w przypadku innych lokat, w jednej transzy.

Lokata dwuwalutowa – jedyna z wymienionych lokat, która nie gwarantuje zysku. Włożone pieniądze są przewalutowane na alternatywną walutę. Cały zysk w większości opiera się na różnicach w kursach walut.

Dokonanie właściwego wyboru zależy od porównania wielu czynników, przy czym wybór wartościowy dla jednej grupy osób może okazać się zbyt kosztowny dla innych inwestorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here