NALICZANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.  Nie należy się natomiast osobom pracującym na umowę cywilno-prawną, czyli umowę-zlecenie i umowę o dzieło.

Pierwszy urlop

NALICZANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGOOsoba, która po raz pierwszy podjęła pracę, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. Należy jej się wtedy 1/12 rocznego urlopu. Z każdym kolejnym miesiącem pracownik nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu, za każdy miesiąc.

Prawo do kolejnych urlopów przysługuje w każdym następnym roku kalendarzowym, a więc zawsze z góry.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Ilość dni urlopu wypoczynkowego naliczanego pracownikowi zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Okres nauki

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się okresy nauki w szkołach:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata,
  • średniej szkole zawodowej – 5 lat,
  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkole policealnej – 6 lat,
  • szkole wyższej – 8 lat,

przy czym nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Jeśli pracownik był zatrudniony i równocześnie uczył się, to do jego stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Wszystko zależy od tego, co było korzystniejsze dla pracownika.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z kodeksem pracy, jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych. Pracownik sam decyduje, jak podzielić przysługujące mu dni wolne. Może też od razu wykorzystać cały urlop wypoczynkowy.

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli nie zachodzą żadne przeszkody, urlop powinien być wykorzystywany na bieżąco, zgodnie z planem. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku sporządzania planu, termin wykorzystania urlopu ustala w porozumieniu z pracownikiem.

W planie urlopów pracownik nie ma obowiązku uwzględnić urlopu udzielanego na żądanie (4 dni w każdym roku kalendarzowym).

Zaległy urlop wypoczynkowy

Niewykorzystane przez pracownika w danym roku kalendarzowym dni urlopu przechodzą na przyszły rok i stają się urlopem zaległym. Należy go wykorzystać do 30 września tego roku, na który „przeszedł”.

W przypadku  nieudzielenia zaległego urlopu w obligatoryjnym terminie, pracownik ma prawo  złożyć zawiadomienie o naruszenie jego praw pracowniczych do Państwowej Inspekcji Pracy.

Odpowiedzialność za to wykroczenie ponosi pracodawca, ale mogą też i inne osoby, np. pracownicy działu kadr. Roszczenie o udzielenie zaległego urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne. Wyjątek stanowią przyczyny niezależne – choroba pracownika, urlop macierzyński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here