RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA ZAOCZNE

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne realizowane jest w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiów. Program studiów jest dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji i tych określonych ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Ukończenie studiów (w tym sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w podmiotach leczniczych)  uprawnia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).
Obowiązujące programy studiów przewidują w ciągu całego okresu ich trwania realizację wymaganych Ustawą o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego zajęć zarówno w ramach studiów stacjonarnych jak i zaocznych. Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Program kształcenia

Przykładowa lista wybranych przedmiotów realizowanych na kierunku Ratownictwo medyczne:

 • intensywna terapia,
 • farmakologia,
 • anatomia,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • medycyna ratunkowa,

Realizowane są także przedmioty wybierane indywidualnie przez każdego Studenta tak, aby umożliwić mu zdobycie wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze jego zainteresowań, np.:

 • basen i ratownictwo wodne,
 • techniki wspinaczki linowej i ratownictwo wysokościowe,
 • techniki samoobrony,
 • mediacja i negocjacje w sytuacjach kryzysowych,
 • warsztat zarządzania zespołem resuscytacyjnym,
 • medyczne czynności ratunkowe w geriatrii.

Uczelnie szczególny nacisk kładą na praktyczny wymiar kształcenia zapewniając Studentom realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych.

Umiejętności

Studenci Ratownictwa medycznego uczą się samodzielnego wykonywania czynności RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA ZAOCZNEratunkowych takich, jak: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego.

Studia dają wiedzę z zakresu: kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny ratunkowej , medycznych czynności ratunkowych, medycyny katastrof, medycyny sądowej, intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, chirurgii, pediatrii, neurologii, ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego i innych, np. technik samoobrony.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne są przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz  w centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego przy opracowaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here