Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego od każdej zawartej umowy zlecenia. Jeżeli kwota wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wynosi do 200 zł to płatnik ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu. Pobiera się go od przychodu bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli natomiast  wynagrodzenie przekroczy 200 zł, to zleceniobiorca jest pracownikiem płatnika i wówczas przychód z umowy zlecenia przed obliczeniem zaliczki jest pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, natomiast 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi. Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej progu podatkowego – 32%. Wysokość progu podatkowego wynosi 85 528 zł.

Wyliczenie podatku od umowy zlecenia

UMOWA ZLECENIE JAKI PODATEKWyliczenie tego podatku jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku umów o dzieło. Wynika to z tego, że umowy zlecenia podlegają aktualnie obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne. Podatek odlicza się od kwoty brutto pomniejszonej o kwotę obciążenia składkami. Obowiązek taki nie istnieje jednak, jeśli umowa zawierana jest z osobą uczącą się, do ukończenia przez nią 26. roku życia.

Obciążenia składkowe

Aby wyliczyć wysokość należnego od umowy zlecenia podatku oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu umowy zlecenia, należy wykonać następujące czynności:

1) od kwoty brutto odlicza się finansowane przez pracownika składki na ZUS:

  • emerytalną w wysokości 9,76% kwoty brutto,
  • rentową w wysokości 1,5% kwoty brutto,
  • chorobową w wysokości 2,45% kwoty brutto;

2) od kwoty brutto pomniejszonej o ZUS oblicza się 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodu;

3) następnie odejmuje się: brutto – ZUS – koszty. Otrzymana kwota to dochód do opodatkowania;

4) od niego obliczamy 18% podatku lub, gdy dochód jest wyższy od progu podatkowego, tj. 85 528 zł, obliczamy sumę 18 % do kwoty progu plus 32% od nadwyżki.

Składka zdrowotna

Składkę zdrowotną oblicza się następująco:

  • od kwoty brutto z umowy zlecenia odlicza się wymienione powyżej składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę (emerytalne, rentowe, chorobowe);
  • od otrzymanej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego liczymy 9% składki na NFZ (ubezpieczenie zdrowotne);
  • od obliczonej wcześniej zaliczki na podatek odejmujemy część składki zdrowotnej wynoszącą 7,75% podstawy zdrowotnego.

Uwaga

Zleceniobiorca, który zawarł więcej niż jedną umowę zlecenie płaci wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne jedynie od umowy zawartej najwcześniej. Od pozostałych jedynie podatek dochodowy i składkę zdrowotną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here